Kosteloze scholing

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden beperkt de mogelijkheid om studiekosten op de werknemer te verhalen. Zo krijg je meer inzicht in welke scholing door jouw werkgever betaald dient te worden.  

Als de werkgever op grond van de wet of de toepasselijke cao verplicht is bepaalde scholing aan de werknemer te verstrekken, dan mag de werkgever hiervoor geen kosten op de werknemer verhalen. De werknemer moet tevens, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in de gelegenheid gesteld worden de scholing tijdens werktijd te kunnen volbrengen. Die werktijd wordt beschouwd als arbeidstijd.

Op grond van de wet is de werkgever verplicht de volgende scholing aan de werknemer te verstrekken:

  • Scholing die voor de werknemer noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Bijvoorbeeld:
    • Scholing die voorkomt dat de werknemer disfunctioneert. Bijvoorbeeld een cursus Engels, als gebleken is dat de werknemer onvoldoende beheersing heeft van de Engelse taal terwijl de werkgever dat voor de uitvoering van de functie wel noodzakelijk vindt.
    • Scholing die nodig is om de werknemer in staat te stellen mee te gaan met de technologische ontwikkelingen van de functie. Bijvoorbeeld een cursus die de werknemer moet volgen om te kunnen werken met een nieuw computersysteem dat de werkgever heeft ingevoerd. 
    • De scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden op grond van een wettelijke verplichting al dient te beschikken om een functie te mogen uitvoeren, valt hier in beginsel niet onder. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan scholing die nodig is voor het verkrijgen van een lesbevoegdheid die wettelijk vereist is om als docent in het onderwijs les te kunnen geven. 
  • Scholing die voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt in het geval de functie van de werknemer vervalt. De werkgever dient de werknemer in staat te stellen zich door scholing binnen een redelijke termijn te kunnen kwalificeren voor een andere passende functie als zijn functie vervalt. 

Voorbeelden van specifieke wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van een opleiding door de werkgever zijn onder andere te vinden in de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de Wet lokaal spoor. 

Met ingang van 1 augustus 2022 geldt dat voor wettelijke en bij cao verplicht door de werkgever te verstrekken opleidingen geen terugbetalingsbeding mag worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Als een dergelijke bepaling toch in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dan is deze niet geldig. In andere gevallen blijft het wel mogelijk om een terugbetalingsbeding overeen te komen.