Opleiding betalen met STAP-budget

Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider. Nadat de aanvraag is toegekend, wordt er een inkooporder naar de opleider gestuurd. De opleider heeft dan alle informatie om de kosten voor de opleiding te factureren bij UWV. Dit kan vanaf drie weken voorafgaand aan de start van de opleiding, waarna het STAP-budget als voorschot wordt uitbetaald. Na afloop van de scholingsactiviteit wordt gecontroleerd of de scholing is afgerond en of aan alle verplichtingen is voldaan.

Meerkosten

Kost een cursus, opleiding of training meer dan € 1.000, dan moet je als deelnemer de meerkosten zelf betalen. De opleider stuurt dan een factuur van € 1.000 aan UWV en zal aan jou een factuur sturen voor het resterende bedrag.  Het is ook mogelijk dat je werkgever of een andere partij de meerkosten betaalt, maar vooralsnog alleen voor scholing die duurder is dan €1000. 

Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding met totale kosten van €1600 kan voor €1000 aan STAP-budget worden aangevraagd. Voor het resterende bedrag van €600 is een bijdrage van de werkgever, het sectoraal fonds of andere financieringsbronnen mogelijk of anders een eigen bijdrage. 

Niet geslaagd?

Een van de voorwaarden voor het gebruikmaken van een STAP-budget is dat de scholing moet worden afgerond met een diploma of certificaat. Ontbreekt dat, dan volstaat ook een bewijs van deelname waarin staat dat de deelnemer ten minste 80% van de tijd aanwezig is geweest. De opleider verstrekt dit bewijs van deelname binnen drie maanden na de opleiding rechtstreeks aan UWV. Vervolgens wordt de subsidie definitief toegekend of, als niet aan de verplichtingen is voldaan, afgewezen. De deelnemer ontvangt hierover bericht van UWV.

Als de deelnemer de scholing niet kan afronden of niet kan starten, dan bestaat er geen recht op subsidie. De deelnemer moet dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven. UWV kan dan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of kan het STAP-budget terugvorderen bij de opleider. Als de deelnemer niet meedeelt dat hij of zij de opleiding niet kan afronden, en als het niet volgen of afronden is te wijten aan de deelnemer, dan kan de deelnemer voor een periode van maximaal twee jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

Andere vergoedingen

Bij het recht op andere vergoedingen, zoals studiefinanciering, studievoorschotvoucher of lerarenbeurs, kan er sprake zijn van dubbele financiering. Dit is niet mogelijk. Daarom gelden de volgende voorwaarden: 

  • Heb je recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, dan heb je voor die scholing geen recht op STAP-budget. Als je jonger dan 30 bent, kun je ook geen STAP-budget aanvragen voor opleidingen die worden gegeven door OCW-erkende opleiders. 
  • Je kunt onder de 30 jaar wel aan je ontwikkeling en scholing blijven werken via post-initieel onderwijs, zoals cursussen, trainingen en opleidingen bij private opleiders. Daar geldt het STAP-budget. 
  • Heb je recht op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher, dan bestaat er alleen nog recht op STAP-budget als de kosten van de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al vanuit een andere subsidieregeling ontvangt. 
  • Man kijkt lachend de camera in