Uitbreiding informatieverplichting van werkgever

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zorgt dat je als werknemer beter weet waar je aan toe bent. De wet stelt namelijk een minimumvereiste aan de informatie over belangrijke aspecten van de arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaarden die een werkgever een werknemer moet bieden. Zo krijg je als werknemer meer inzicht in de rechten die je hebt. 

De huidige wet schrijft al voor dat de werkgever de volgende informatie over de arbeidsovereenkomst verplicht aan de werknemer moet verstrekken. 

 • Naam en woonplaats van partijen;
 • De plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht;
 • De functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • Het tijdstip van indiensttreding;
 • Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
 • De aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
 • De duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
 • Het loon en de termijn van uitbetaling. Maar ook, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering;
 • De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • Als de werknemer langer dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, mede de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving, dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is;
 • De toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling;
 • Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst, dan wel een payrollovereenkomst is;
 • Of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan;
 • Of sprake is van een oproepovereenkomst.

Deze verplichting wordt uitgebreid. De werkgever moet nu ook de volgende informatie aan de werknemer verstrekken:

 • Als de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht: de vermelding dat de werknemer de arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is om zijn werkplek te bepalen;
 • De aanspraak op ander betaald verlof waarop de werknemer recht heeft, of de wijze van berekening van die aanspraken;
 • De procedurevereisten en de opzegtermijnen die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als de duur van de opzegtermijnen niet kan worden aangegeven op het moment waarop de informatie wordt verstrekt, dient de wijze waarop die opzegtermijnen worden vastgesteld te worden vermeld;
 • Het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen ervan, de wijze en frequentie van uitbetaling;
 • Met betrekking tot tijdstippen waarop de arbeid door de werknemer moet worden verricht:
  • Als de arbeidsduur geheel of grotendeels voorspelbaar is: 
   • De duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en regelingen in verband met arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd.
   • Het loon dat daarvoor verschuldigd is. 
   • Voor zover van toepassing alle regelingen die betrekking hebben op het wisselen van diensten.
  • Als de arbeidsduur geheel of grotendeels onvoorspelbaar is: 
   • De vermelding dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht variabel zijn, het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren;
   • De dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten;
 • Als sprake is van een uitzendovereenkomst: de identiteit van de inlenende onderneming, indien en zodra deze bekend is;
 • Als sprake is van een proeftijd: de duur en voorwaarden van de proeftijd;
 • Indien van toepassing: het door de werkgever geboden recht op scholing.

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, geldt dat deze gegevens binnen één week na de eerste werkdag aan de werknemer worden verstrekt. De overige gegevens worden binnen een maand na de eerste werkdag aan de werknemer verstrekt. De uitbreiding van de informatieplicht ziet ook op wijzigingen. De werkgever dient, ingeval van wijziging van voornoemde arbeidsvoorwaarden, de werknemer daarover uiterlijk op de dag waarop deze wijziging ingaat te informeren.